2003ko argazkiak

2003-07-12 - I Bandeira Pereira
  • Humberto Bilbao
    Humberto Bilbao 2003-07-12
    I Bandeira Pereira