2003ko argazkiak

2003-07-06 - I Bandera ONO
  • Humberto Bilbao
    Humberto Bilbao 2003-07-06
    I Bandera ONO