Estatistikak

HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK

2024.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 06-29 VII Bandeira Cidade da Coruña 5 3 05:53 0-6:06,100 00:00,00 11:29,98 11:29,98
2 06-30 Bandera Femenina Concello de Bueu 6 1 05:19 0-6:40,100 00:00,00 10:54,30 10:54,30
3 07-06 VIII Bandera Fabrika 6 1 07:39 0-8:20,100 00:00,00 13:43,90 13:43,90
4 07-07 IV Bandera Edinor 5 1 05:39 0-6:20,100 00:00,00 11:04,14 11:04,14
5 07-13 VI. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 3 1 05:12 0-6:47,100 00:00,00 10:42,76 10:42,76
6 07-14 III Bandera Ayuntamiento de Sestao 4 2 04:48 0-5:11,100 00:00,00 10:38,36 10:38,36

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  07:39,00  04:48,00  02:51,00
Luzea2  00:00,00  99:99,00  0-100:0-39,00
Luzea3  00:00,00  99:99,00  0-100:0-39,00
Luzea4  13:43,90  10:38,36  02:51,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE